Przedmiot działalności

Celem Stowarzyszenia jest:

1. pomoc (medyczna i duchowa) dorosłym, dzieciom i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie (w terminalnym okresie choroby nowotworowej i chorób przewlekłych) i ich rodzinom. Opieka ta jest sprawowana również w domu chorego,
2. zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, o której mowa w punkcie 1), podejmowanie wszelkich działań na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania,
3. propagowanie idei opieki paliatywnej, rozwijanie i wprowadzanie modelu opieki paliatywnej nad dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą
4. wspieranie w żałobie rodzin: dorosłych oraz dzieci i młodzieży
5. wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
6. podnoszenie kwalifikacji personelu stowarzyszenia i wolontariuszy, pomoc w kształceniu kadr w dziedzinie opieki paliatywnej, edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki paliatywnej i szacunku dla życia
7. pomoc w wyposażeniu Oddziałów Opieki Paliatywnej oraz podobnych placówek potrzebujących wsparcia, oraz podnoszenie jakości pracy personelu medycznego tych placówek Statut Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej ?Nadzieja? w Będzinie (Marzec 2011)
8. promocja i organizacja wolontariatu
9. ochrona i promocja zdrowi

Dla realizacji celów z § 8 Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie

1. opiekę medyczną, stacjonarną nad chorymi w stanach terminalnych,
2. opiekę domową nad chorymi w stanach terminalnych i ich rodzinami,
3. organizację pobytu dziennego w ośrodku hospicyjnym lub paliatywnym
4. finansowaniu ochrony zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz poprzez przekazywanie środków finansowych, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej, przychodni, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnych, fundacji i innych stowarzyszeń umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz na zakup lekarstw
5. rehabilitację chorych będących pod opieką hospicjum lub oddziałów paliatywnych
6. promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej
7. kształcenie osób zainteresowanych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej
8. prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej
9. szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną
10. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą
11. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej
12. pomoc w urzeczywistnieniu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin,
13. popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespół
14. nabór i szkolenie wolontariuszy
15. inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia.